We wrocławiu doradca podatkowy Jest to wolny

art

We wrocławiu doradca podatkowy. Jest to wolny zawód, który może być wykonywany tylko przez: osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną poprzez Krajową Radę Doradców Podatkowych; osoby legislacyjne wpisane do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do uzyskiwania doradztwa podatkowego. Do obowiązków doradcy podatkowego należy: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie albo na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z obszaru ich obowiązków podatkowych; wypełnianie zeznań i deklaracji podatkowych; prowadzenie, z ramienia i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych także udzielanie im pomocy w tym zakresie; reprezentowanie swoich klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Idealny kandydat na to stanowisko powinien posiadać orientację w różnego typu podatkach (od dochodowych, poprzez VAT, do międzynarodowych), z drugiej strony na bieżąco orientować się w zmianach zachodzących w przepisach prawa podatkowego. Wśród cech wyjątkowo pożądanych w tej pracy są szczególnie uczciwość i odpowiedzialność, ponieważ konsultant podatkowy ma kontrolę nad finansami swoich klientów. Bardzo przydatne są w tym zawodzie dodatkowo wytrzymałość na stres i umiejętność pracy Dokumentacja zasad polityki rachunkowości z suplementem elektronicznym pod presją czasu. Wręcz niezbędne są umiejętności analitycznego i planistycznego myślenia dodatkowo realistycznej oceny sytuacji. Zainteresowanie egzaminem było efektem pewnej niefrasobliwości samorządu doradców podatkowych. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaczęła mówić o projekcie nowelizacji artykułów o doradztwie podatkowym, którego wstąpienie w życie miałaby wywołać do rewolucyjnych zmian w dostępie do zawodu i w kształcie samego egzaminu. Proponowano przemiany obszaru egzaminu i wprowadzenie chociażby kilkuletniej aplikacji. Samorząd doradców nie ma jednakże kompetencji do ingerowania ani w treść ustawy, ani w przebieg, oznacza to organizację egzaminu. Decyduje o tym ustawodawca. Egzamin organizuje za to Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego. Kandydat musi odpowiedzieć na 10 pytań. To są skomplikowane pytania, po wielokroć dotyczące wyjątków. Komisja nie podpowiada, nie zadaje dodatkowych pytań. Punkty przyznawane są dopiero, jakim sposobem kandydat odpowie na wszystkie pytania i opuści salę. Moim zdaniem, nie prędzej test ustny jest w stanie prawidłowo zweryfikować wiedzę kandydata. Egzamin pisemny ktoś kto ma dobrą pamięć, może się wykonać i go zdać, nawet bez znajomości przepisów. Ministerstwo Finansów publikuje pytania, ktoś przygotowuje odpowiedzi, a kandydat uczy się ich na pamięć. Komisja Egzaminacyjna może zwolnić kandydata, który posiada tytuł doradcy podatkowego także z Prawa podatkowego cz. I, jakże i Prawa podatkowego cz. II. W Indeks operacji księgowych tym celu wypada złożyć dwójka oddzielne wnioski. Komisja Egzaminacyjna może zwolnić kandydata, który przed dniem 1 marca 2017 r. zajmował stanowisko inspektora kontroli skarbowej, zarówno z Prawa podatkowego cz. I, w jaki sposób i Prawa podatkowego cz. II. W tym celu wypada złożyć dwa oddzielne wnioski.